Thursday, April 14, 2011

* TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA SỐ 16 PHẬT ĐẢN


 

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA

(TỪ BI & TRÍ TUỆ  - SỐ 16 PHẬT ĐẢN)

sẽ phát hành miễn phí tháng 5-2011

MỤC LỤC


Trang 1. Bộ sách Cư Trần Lạc Đạo (1 trang)
Trang 2. Trang Mục Lục (1 trang)
Trang 3. Thư Ngỏ của Ban Biên Tập (2 trang)
Trang 5. Mừng Thọ Chín Mươi (1 trang)
Trang 6. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2 trang)
Trang 8. Từ Bi & Trí Tuệ (13 trang)
Trang 21. Quán Âm Ra Đời (4 trang)
Trang 25. Gia Đình Việt Mỹ dạy con (6 trang)
Trang 31. Yêu Con Cho Roi Cho Vọt (9 trang)
Trang 40. Yêu Con Hay Hại Con (4 trang)
Trang 44. Tô Mì Của Mẹ (4 trang)
Trang 48. Duyên Nghiệp Nơi Ta (3 trang)
Trang 51. Cách Xưng Hô Trong PGVN (9 trang)
Trang 60. Lễ Hội Quán Thế Âm (TX-USA) (trang hình)
Trang 61. Không nên tiếp tục lễ hội mê tín (trang hình)
Trang 62. NHƯ (Thơ Viên Phụng) (1 trang)
Trang 63. Bước Sen Thứ Bảy - Quả vị Phật (6 trang)
Trang 69. Nghệ Sĩ Nghĩ Gì Về Phật (4 trang)
Trang 73. Tâm tịnh thì cõi tịnh (3 trang)
Trang 76. Thế nào gọi là tu - đi xem bóng đá (1 trang)
Trang 77. Phật Đản và Phật Đạo (7 trang)
Trang 84.Tám Điều Người Trí Luôn Rõ Biết (2 trang)
Trang 86. TUỆ (Thơ TN Chân Liễu) (1 trang)
Trang 87. Tượng Địa Tạng Vương ở Nhật (3 trang)
Trang 90. Chuyện tu tại gia, tại chợ, tại chùa (1 trang)
Trang 91. Chuyện Trong Đời - Trong Nhà - Trong Chùa
Trang 92. Ý Nghĩa của Lá Cờ Phật Giáo (2 trang)
Trang 94. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau (2 trang)
Trang 96. Phật Pháp Nhiệm Mầu (3 trang)
Trang 99. Phật Pháp Tại Thế Gian (1 trang)
Trang 100. Ông Vua và Quan Hầu (2 trang)
Trang 102. Chuyện Trong Đời - Xài điện, nước (1 trang)
Trang 103-109. Thư Phật Tử (7 trang)
Trang 110-115. Thư Độc Giả  (6 trang)
Trang 116-118. Trang Tri Ân Ban Bảo Trợ (3 trang)
Trang 119 - Trang 120. Các Cơ Sở Bảo Trợ PHTQ (2 trang)

H ẾT
 
Quí vị muốn nhận tập san qua bưu điện,
xin hoan hỷ viết thư,
kèm 10$ cước phí/ 1 cuốn,
(chi phiếu ghi trả cho: PHAT-HOC TINH-QUANG)
và gửi về địa chỉ sau đây:

PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
108 - 123 RAILROAD ST.,
BRAMPTON, ON, L6X-1G9, CANADA.

*


Email: cutranlacdao@yahoo.com
Kính mời viếng thăm: http://phtq-canada.blogspot.com/